Strömsborgs Båtklubb

Kräftfiskeansvariga

Christer Olsson, Valsarevägen 21, tfn 552 457 32, 0732 245 732, mejl: christer.o1949@gmail.com

Åke Andersson, Glättarevägen 15, tfn 552 475 24, 070 495 31 61, mejl: utbildningsdesign@gmail.com

Allmän information

Klubben har två områden för kräftfiske i Yngern. Det ena är stranden norr om Alphyddan och "Hällarna" samt skären/grynnorna utanför. Det arrenderar vi av Sveaskog. Det andra är området utanför badet och båtklubben, som vi arrenderar av Nykvarns kommun.

Fisket bedrivs under tre veckor från 9/8 till 26/8, varje kväll torsdag-söndag.

Totalt fördelas 48 kräftfiskepass = 12 kvällar * 4 pass/kväll - pass A, B, C och D.

Intresse för att delta i utlottning av kräftfiskepass sker i samband med betalning av medlemsavgift under våren. Utlottning sker i klubbstugan på vårens arbetsdag. Resultat av utlottning sänds ut per post eller mejl.

Innehavaren av pass A är klubbens funktionär för kvällen. Funktionärens skyldigheter och rättigheter framgår av punkt 6 nedan. Funktionären kontaktar kräftfiskeansvarig om något är oklart eller krånglar.

Var god läs eventuella meddelanden från kräftfiskeansvarig i klubbstugan. Till exempel kan det just din kväll vara någon annan än den ordinarie som ska kontaktas.

Kräftfiskeregler för Strömsborgs klubbmedlemmar i Yngern.

 1. Deltagare som vid utlottning tilldelas pass (passinnehavare), ska betala 150 kr till bankgiro 482-0981 senast 31/7. Om man inte betalar inom föreskriven tid förlorar man rätten till aktuellt pass.


 1. Om ett pass inte kan utnyttjas, kan man själv byta med annan passinnehavare. Alla byten ska anmälas till kräftfiskeansvarig. Om du inte kan byta meddelas kräftfiskeansvarig, som överlämnar passet till reservpassinnehavare (som därvid betalar eventuellt erlagd avgift till dig).

  

 1. Fisket sker mellan 18.00 och 9.00 påföljande morgon. Från 17.30 kan man hämta redskap. De förvaras i ett skåp på altanen vid klubbstugan. Nyckel finns på klädhängaren inuti klubbstugan. Se till att hänga tillbaks den.


 1. Det finns fyra uppsättningar redskap (en per pass), som består av sju mjärdar, mätsticka och inplastad karta. De ska återlämnas hela och väl rengjorda. Det är ditt ansvar att nästa innehavare av ditt pass får utrustningen i samma eller bättre skick än du fick. Bete, hinkar, ficklampor m.m. tas med av respektive fiskande.


 1. Förlorad eller trasig mjärde ersätts med 100 kr till bankgiro 482-0981. Alla redskapsproblem ska anmälas till kräftfiskeansvarig, så att hen kan åtgärda problemet till nästa kräftfiskedag.


 1. Maximalt sextio (60) kräftor får fångas per pass. Antal fångade kräftor ska antecknas i kräftfiskedagboken i klubbstugan. Funktionär ansvarar för att ingen glömmer det. Funktionär har rätt att gå igenom dina tillhörigheter för att räkna kräftor.


 1. Minimått på fångad kräfta är tio (10) centimeter. Mätsticka medföljer redskapen.


 1. Passinnehavaren eller någon ur dennes familj, ska närvara vid fisket. Med familj avses här maka/make/sambo och/eller barn fyllda 18 år. Naturligtvis får gäster följa med!


 1. Egna kräftfiskeredskap får under inga omständigheter medföras under fisket.


 1. Om man träffar på främmande kräftfiskeredskap på ”våra” vatten ska de medtas och läggas i klubbstugan. Lämna en lapp med uppgift om fyndplats.


 1. Överblivet bete ska tas hem (får inte kastas i klubbens soptunnor).


Att bryta mot reglerna 2-11, kan medföra att rätten till kräftpass uteblir under de närmast följande tre åren.

Klubbens arrende sägs upp av SveaSkog AB om klubbmedlem ertappas med tjuvfiske av kräftor i sjön Yngern (förutom att klubbmedlemmen blir åtalad)!


2018-06-18