Strömsborgs Båtklubb © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Strömsborgs båtklubb (SBK)

INFORMATION OCH REGLER

Reviderade 2018-10-17

SBK bildades 1970 av fritidsbåtägare som hade ett gemensamt intresse för båtar och fiske. För att kunna ta hand om båtarna under vinterhalvåret arrenderas ett landområde bredvid Hökmossbadet där hamn och uppläggningsområde för båtar anlagts.

Vårt klubbområde rymmer 62 båtar i båthus, 85 brygg-, 67 trailer- och 33 kanotplatser. Dessutom finns uppläggnings-område för bryggplatsernas båtar under vinterhalvåret. Man kan också vara medlem och bara ha rätt till sjösättning (30 st). Vi har utmärkta hjälpmedel för båthantering på land, ett fint klubbhus, en mycket fin sjö med ett utomordentligt vatten som vi skall vara rädda om, ett rikt fågelliv och mycket annat som gynnar samvaron mellan medlemmarna.

Det mesta av utvecklingsarbetet från den lilla klubben på 70-talet till dagens anläggning har skett genom frivilligt arbete av medlemmarna. För att kostnaderna för skötsel och vård av klubbområdet inte skall bli för höga behövs det medlemmar som är villiga att ställa upp som funktionärer och satsa av sin fritid på klubbarbetet.

Det är vår förhoppning att du som medlem hjälper de valda funktionärerna så att arbete och samvaro på klubbområdet blir så trivsam som möjligt. Hamnfogden har ett särskilt ansvar för ordningen på klubbområdet. Det är viktigt att hans anvisningar följs. För att underlätta både för honom och dig har vi regler som det är nödvändigt att alla medlemmar känner till och rättar sig efter.

 1.  Om medlemskap
 • För att bli medlem kontaktar man medlemsansvarig funktionär. I allmänhet måste man stå i kö några år. För att stå i kö och bli medlem måste man vara myndig och mantalsskriven i Nykvarns kommun.
 • Medlemskap (och därtill eventuellt hörande båtplats) får överlåtas till make/maka/sambo och barn efter kontakt med medlemsansvarig.
 • När man inte vill vara medlem längre meddelar man medlemsansvarig.
 • När man inte längre är medlem måste man inom en månad ha lämnat tillbaka nyckeln och tagit bort sin båt och andra tillhörigheter från området.


 1. Om medlemsavgifter

Du betalar en årlig medlemsavgift. Storleken beror på vilken typ av båtplats du har.

År 2018 gäller (se dock nedan: Om arbetsdagar):

utan båtplats

450 kr

med båthus

600 kr

med kanotplats

500 kr

med bryggplats

650 kr

med trailerplats

550 kr

 

 

Om du missar att betala avgiften inom fastställd tid, blir du påmind om att betala och får betala 50 kr extra. Om du inte betalat inom 14 dagar efter att klubben påmint anses du ha gått ur klubben.

 1. Om styrelsen

Se "Funktionärer".


 1. Om köplatser

Se "Köregler".


 1. Om båtar

Båtar inom klubbens område

·  ska vara i brukbart skick och vara prydligt upplagda/förtöjda.

·  får vara högst två meter breda och fem meter långa.

·  ska vara märkta med klubbens dekal och platsnummer på förens utsida.

·  får inte ha starkare motor än 8 hk (miljökrav för motortrafik på Yngern).


 1. Om båtplatser

En båtplats (kanot-, trailer- eller bryggplats)

·      får bara beläggas med en båt.

·      ska hållas städad.

·      ska vara belagd med båt från 1 juni till 31 augusti, utom när den används. Kontakta genast styrelsen, om du inte avser att ha båt på plats under nämnda tid mer än ett dygn i sträck.


 1. Om trailerplatser (TP)

·      Båt får förvaras på egen trailer under förutsättning att måtten inklusive trailer inte överstiger de som gäller för båt.

·      Täckning på TP får ej vara stationär. Vid tveksamhet kontakta hamnfogden.


 1.  Om bryggplatser (BP)

§ Båtägaren svarar själv för allt förtöjningsmateriel inklusive bojsänke.

§ Förtöj med tillförlitligt tågvirke och använd fjäder närmast bryggan. Det är varje båtägares skyldighet att ha sådan förtöjning att båten ej skadar andra båtar eller bryggan. Se till att förankringsbojen ligger rakt utanför bryggplatsens nummer och på ett avstånd av max 6,5 meter från bryggan.


 1.  Om vinterförvaring och sjösättning

§ Vid vinteruppläggning ska man iaktta hamnfogdens platsanvisningar.

§ Underlag och täckning för vinterförvaring anskaffas och bekostas av båtägaren själv. När båtarna är sjösatta skall området runt uppläggningsplatsen städas och bockar och stöttor mm ställas undan på anvisad plats. Allt material ska märkas med båtplatsnummer. Omärkt material avlägsnas på städdagen.

§ Eventuell trailer för vinteruppläggning måste tas bort från klubbområdet efter sjösättning.

§ Inga motorer får vara kvar på vinterupplagda båtar.


 1. Om klubbens trailer

Klubbens trailer

§ ska efter användning återställas på anvisad plats.

§ får inte avlägsnas från området.


 1. Om båthus (BH)

§ Båthusen är privat egendom. För allas trivsel bör båthusägarna se till att båthusen är i sådant skick att de passar in i miljön.

§ Före överlåtelse av nyttjanderätt till båthus skall ägaren kontakta styrelsen.


 1. Om att dela båtplats

Man kan dela sin båtplats (och båt) med andra. Men i så fall ska "de andra" ha egen nyckel och vara medlem. Det är inte tillåtet att ta betalt (eller ta emot en tjänst) för att man delar sin båtplats. Att låna ut sin båt vid enstaka tillfälle till någon man litar fullt ut på är tillåtet.


 1. Om arbetsdagar

Tillsammans med kallelse till årsmöte och anmodan att betala medlemsavgift får du information om årets två arbetsdagar. Om du deltar på dem får du tillbaka 100 kr (per dag) av den inbetalda medlemsavgiften och dessutom trevlig samvaro, litet att äta, inblick i båtklubbens skötsel och en massa frisk luft.


 1. Om möten

Om du vill vara med och påverka, se hur styrelsen sköter sig eller bara veta mera om klubben ska du gå på medlemsmötena. De är två st per år. I mars får du kallelse till årsmötet per brev. Till det så kallade halvårsmötet i oktober annonseras datum, tid och plats i Länstidningen under ”100 ord”.


 1. Om kräftfiske

I augusti varje år kan du vara med och fiska kräftor. När du betalar medlemsavgiften i mars kan du markera att du vill vara med på utlottning av kräftfiskepass. Om du tillhör de lyckliga vinnarna (ca hälften vinner!) får du använda klubbens utrustning och fiska en kväll/natt på klubbens kräftfiskearrende till en kostnad av 150 kr.


 1.  Om lås och nyckel

Vårt område är inhägnat med höga staket och låsbara grindar för att obehöriga inte ska skada vår verksamhet. Se därför till att du låser efter dig och var rädd om nyckeln till område och klubbhus. Den som sist passerar grinden bär ansvaret för att den är låst. Nyckeln får inte överlåtas till någon annan. När man blir medlem får man nyckel mot en deponiavgift på 350 kr. Nyckeln ska åter-lämnas till klubben om medlemskapet upphör. Då får man tillbaka erlagd deponiavgift. Hamnfogde och medlemsansvarig har hand om klubbens nycklar. Förlorar man nyckeln får man en ny och får erlägga ny deponiavgift.


 1. Om bilar

Det är särskilt viktigt att inte parkera i närheten av området för iläggning och upptagning av båtar under båtsäsongen. Behöver du köra in för av- eller pålastning så se till att du inte är i vägen för vagnar och båtar. Skador som uppstår på din bil ersätts inte av klubben. Innehavare av trailerplats får vid användande av båten parkera på platsen.


 1. Om barn och hundar

En trivsam del av båtlivet är att hela familjen deltar i arbetet med båten. För att minska riskerna för olyckor ber vi dig som förälder att se till att barn inte springer på bryggor eller klättrar på byggnader och att flytvästar används. Håll din hund kopplad inom klubbområdet.


 1. Om stöldrisk

Vårt klubbområde bevakas enbart av oss medlemmar. Vi ber därför alla medlemmar att vara extra vaksamma. Om någon medlem upptäcker något onormalt ber vi att vederbörande kontaktar styrelsen. Styrelsen kan besluta om att medlemmarna ska gå vakt på klubbområdet. I så fall är alla medlemmar skyldiga att delta. För att minska risken för inbrott, ber vi alla att undvika att förvara något stöldbegärligt (t.ex. bensin) i båtar eller båthus.


 1. Om hamnen

Manövrera varsamt i klubbhamnen så att du inte förorsakar svallvågor eller skadar andra båtar. För passage av hamninloppet gäller att utgående båt har företräde.


 1. Om brandrisk

Det värsta som kan hända en båtklubb är att brand utbryter. Många produkter som används vid båtrustning är eldfarliga. Tänk vad som skulle hända om båthusen skulle börja brinna! Skaffa gärna en egen brandsläckare, men framför allt, se till att du vet var klubbens brandsläckare finns om olyckan skulle vara framme. Öppen eld i och i närheten av båtar och hus är absolut förbjudet. Förvara inte mer bensin och oljor inom området än nödvändigt.


 1. Om klubbstugan

Alla medlemmar i klubben har rätt att hyra vår fina klubbstuga för t.ex födelsedagsfest. Det kostar 250 kr. Klubbstugan bokas i god tid hos klubbmästaren. Den som hyr klubbstugan ansvarar för ordning och städning.


 1. Om sopor

Städa efter dig både inom- och utomhus före hemfärden och lägg sopor i därför avsedda behållare. Observera att soporna ska sorteras noggrant.


 1. Om tvätt och rengöringsmedel

Det är inte tillåtet att tvätta bilar på klubbens område. Om du inte tycker det räcker med vatten för få båten ren, får endast biologiskt nedbrytbara tvättmedel/kemikalier användas.