Strömsborgs Båtklubb © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

STADGAR

FÖR STRÖMSBORGS BÅTKLUBB

Grundad 1970

155 94 Nykvarn

Fastställda vid årsmötet 2018-03-21.

Ersätter stadgar från 2008-03-31.

(Ändrade avsnitt markerade med linje i kanten.)

§ 1                                                                                 Syfte

Klubbens ändamål är att främja båtliv i Yngern för Nykvarnsbor genom att

·           förvalta och utveckla klubbens tillgångar,

·           tillvarata medlemmarnas intressen,

·           åstadkomma en rättvis fördelning av båtplatser.

§ 2                                                                                 Uteslutning

Medlem som inte följer klubbens regler eller skadar klubbens anseende kan på styrelsens förslag vid extra eller ordinarie möte uteslutas ur klubben. Innan styrelsen föreslår uteslutning skall medlemmen beredas tillfälle att skriftligen eller muntligen vid ett styrelsemöte yttra sig i frågan. Mötets beslut om uteslutning skall skickas till medlemmen i rekommenderat brev.

Utesluten medlem ska inom en månad återlämna nyckeln och bortföra sin båt från området.

§ 3                                                                                 Avgifter

Avgifter till klubben och senaste betalningsdag fastställes vid halvårsmötet och skall gälla för påföljande verksamhetsår.

§ 4                                                                                 Styrelsen


1.             Sammansättning

Styrelsen väljs bland klubbens medlemmar och skall bestå av sju ledamöter jämte fyra suppleanter vilka alla väljes vid årsmötet. Ledamöterna väljs för en tid av två år. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice kassör och hamnfogde. Ordförande och kassör väljes av årsmötet.

Ordförande och tre övriga ledamöter väljes på jämnt årtal.

Kassör och två övriga ledamöter väljes på udda årtal.


2.             Beslutsmässighet

För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst fem ledamöter är närvarande.


3.       Ordningsregler

Styrelsen ansvarar för klubbens ordningsregler. Dessa ska publiceras, så att alla medlemmar har möjlighet att ta del av dem.

4.       Begränsning av beslutsrätt

Beslut av väsentlig betydelse för en majoritet av medlemmarna måste fattas på medlemsmöte (års-, halvårs- eller extramöte). Dit hör beslut, som beräknas kosta mer än 50 000 kr.

§ 5                                                                                 Revision


1.             Val av revisorer

Till revisorer utses två medlemmar inom klubben vilka väljs växelvis vartannat år för en tid av två år. En suppleant för revisorerna väljs för en tid av ett år.


2.             Räkenskapsår

Klubbens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.


3.             Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 6                                                                                 Valberedning


Till valberedning väljs tre ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamot eller revisor får inte ingå i valberedningen. Valberedningen skall till styrelsen lämna sitt förslag till val av styrelseledamöter minst 14 dagar före årsmötet.

§ 7                                                                                 Möten


Varje år hålles två ordinarie möten, varav ett under mars månad (årsmöte) och ett under oktober månad (halvårsmöte). Kallelse till ordinarie möte skall ske senast 14 dagar före mötet. Styrelsen ska kalla till extra möte då omständigheterna eller medlemmarna kräver det.

Årsmötets dagordning skall innehålla:

Halvårsmötets dagordning ska innehålla:

1.Mötet öppnas

1.Mötet öppnas

2.Föredragningslista

2.Föredragningslista

3.Mötets stadgeenliga utlysande

3.Mötets stadgeenliga utlysande

4.Val av ordförande för mötet

4.Val av ordförande för mötet

5.Val av sekreterare för mötet

5.Val av sekreterare för mötet

6.Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7.Föredragning av föregående mötes protokoll

7.Föredragning av föregående mötes protokoll

8.Styrelsens verksamhetsberättelse

8.Ekonomisk redogörelse  (Kassarapport)

9.Ekonomisk redogörelse (Kassarapport)

9.Följande års budget (inkl. medlemsavgifter)

10.Fastställande av resultat och balansräkning

10.Ärenden som styrelsen vill förelägga mötet

11.Revisionsberättelse

11.Motioner till mötet

12.Ansvarsfrihet för styrelsen

12.Övriga frågor

13.Ärenden som styrelsen vill förelägga mötet

13.Mötet avslutas

14.Motioner till mötet


15.Val av styrelse och styrelsesuppleanter


16.Val av revisor och revisorsuppleanter


17.Val av valberedning


18.Övriga frågor


19.Mötet avslutas


§ 8                                                                                 Rösträtt


Vid medlemsmötena har alla medlemmar (eller befullmäktigat ombud) rösträtt, med undantag för styrelsemedlemmar vid val av revisorer.

§ 9                                                                                 Firmateckning


Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig efter ställningsfullmakt från styrelsen.

§ 10                                                                           Klubbens upplösning


Förslag till klubbens upplösning kan endast ske på ordinarie årsmöte och måste skriftligt ha delgivits samtliga medlemmar i förväg. Beslut om upplösning måste ske med minst tre fjärdedelars majoritet av de närvarande mötesdeltagarna på två efter varandra följande årsmöten. Om så sker ska mötet besluta vad som ska ske med klubbens tillgångar.

§ 11                                                                           Stadgeändring


Ändringar av eller tillägg till klubbens stadgar kan beslutas endast vid ordinarie årsmöte.